Административни услуги, предоставяни от образователната институция

 

 1. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование.

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование PDF

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
 • Закон за предучилищно и училищно образование (чл. 72);
 • Наредба за предучилищно образование (чл. 36).

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
 • Директорът на ДГ „Дъга“ Габрово

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
 • За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
 • Услугата не се предоставя по електронен път

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
 • Безсрочен

 

 1. Такси или цени.
 • Не се дължат

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 • Регионално управление на образованието
 • Министерство на образованието и науката

 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата.
 • Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 1. Начини на получаване на резултата от услугата.
 • Лично/от родител/настойник на детето/чрез упълномощено лице.