Kритерии прием за I група и яслена

Чл. 16. от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово
 (1) Класирането при приема на деца в детските градини се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии:
1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки
2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки
3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство – 5 точки
4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки
5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип“ - 4 точки
6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т. 7. от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки
7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки
8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки
9. Дете от многодетно семейство – 2 точки
10. /отм. с Решение № 61/23.06.2017 на Административен съд – Габрово, влязло в сила от 18.07.2017 г./
11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ – 1 точки
(2) В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.