Активно приобщаване в системата на предучилищното образование!

ДГ „Дъга“ от месец Януари 2020г. работи по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“!

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът предоставяне допълнително обучение по български език на деца от 4 до 6 годишна възраст.