Втора група (4-5г.) - "Мечо Пух"

Image

Екипът на 2-ра група "Мечо Пух":

 

Учители:

г-жа Ивелина Калонкина

г-жа Велина Дженкова 

Помощник-възпитател:

Красимира Кънчева

Работата на педагогическият екип на група „Мечо Пух” цели да развие творческото въображение, уменията на децата да правят избор и да мислят критично, да общуват в малки и големи групи.

Основните ни приоритети са:

 • Овладяване на различни форми на познание; учене чрез игри.
 • Гарантиране на възможности за включване на детето в образователния процес като личност, с негова индивидуална неповторимост.
 • Овладяване познавателна и собствена дейност и готовност у децата за бъдещата социална позиция – ученик.

     В занималнята са организирани центрове за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.
     Всеки център има разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива и творчество.

Всеки ден и всеки час весело е тук при нас

Светът през детските очи е едно чисто, прекрасно място, изпълнено с игри и веселие, детска усмивка, детски смях, детски протегнати ръце, детски очи, детското в теб, в мен, в нас....

В  нашата слънчева детска градина много, много радост има. Ний обичаме я всички и големи и мънички. Ставаме сутрин рано, както днеска отзарана, за да дойдем тук честити и да почваме игрите. Тъй сме винаги щастливи и послушни и красиви, защото в нашата детска градина много, много радост има. Нека пеем и танцуваме, да играем и лудуваме.

Детската градина е страна  на вълшебства, тайни, чудеса, на загадки, всякакви дела и не се забравя тя! На всички палавници тука казваме: Добре дошли! Щастие, късмет ,наслука, да пеят в бъдните ни дни! Всички в детската градина грижат се с любов за   нас. Тук посрещат ни с усмивка, сутрин, още в ранен час. Всеки ден са  толкова доволни, с песни, танци и игри! И се чувстват най-с покойни  сред приятели добри. Учим в детската градина най - полезните неща, цифри, буквички и  думи,приказните чудеса.

Добрата комуникация, уважението и равнопоставените права между учители и родители за нас са изключително важни!

Надяваме се да ни се доверите, че ние сме специалисти и знаем как да си вършим работата. Престоят в градината не е „бавачество“, ние не сме „забавачка“. Ние сме институция, в която децата се учат на фундаментални неща, на социално поведение, развиват се емоционално-интелектуално и емоционално-културно, научават се да са самостоятелни, да обичат, да споделят, да играят, да учат… и още толкова много неща, БЕЗ КОИТО АДАПТАЦИЯТА ИМ В УЧИЛИЩЕ И В ЖИВОТА ЩЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА.

Image

Професионални отговорности според длъжността

 • Опазване живота и здравето на децата;
 • Отглеждане, възпитаване и обучение на децата от 3 до 7 год. възраст; •Изграждане на нови знания, умения, отношение и ценности у децата от 3 до 7 год. възраст;
 • Диагностика , оценяване и отчитане на постиженията на децата от 3 до 7 год. възраст;
 • Планиране на учебния процес;
 • Изпълнение на ДОС;

   Екипът на група „Мечо Пух” вярва в потенциалните възможности на всяко дете и го подкрепя, чрез създаване на благоприятна позитивна, разнообразна и иновативна образователна среда за неговото развитие. Стремежът ни е децата да растат щастливи, свободни да действат съобразно своите потребности и творчески интереси, да се чувстват  подкрепени и спокойни сред своите връстници и учители. Децата да имат свободата да представят и да изразят себе си чрез разнообразни  творчески изяви и да изградят самоувереност.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

Разработен проект на групата “Книжка сладкодумна”

Същност на проекта: Разкриване на потенциалните възможности на детето, стимулиране на неговия интерес към книгата, лични изяви, творческа активност – създаване на физически и психически комфорт.

Цел: Развиване на свързаната реч и обогатяване на речниковия запас на децата. Запознаване с българския фолклор и традиции. Възпитаване на нравствени качества и добродетели.

Задачи:

 • Да се създадат условия за позитивни, емоционални преживявания на дейностите в детската градина.
 • Да се създава и поддържа интерес към книгите.
 • Да се приобщят родителите към живота в детската градина.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

2 6ДГ  „ДЪГА“ провежда дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа като осигурява подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения чрез допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ чрез осъществяване на обща и допълнителна подкрепа. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Дейностите по проекта, които се реализират, са следните:

 • Дейност 1Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи           
 • Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детска градина с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др,;
 • Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;
 • Дейност 4: Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т. ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;
 • Дейност 5:Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация

 

Ръководител АПСПО - Ивелина Калонкина

Ръководител АПСПО - Велина Дженкова