Трета група (5-6г.) - "Слънчица"

Image

Екипът на 3-та група "Слънчица":

 

Учители:

Мариана Вачева и Яница Цанкова

Помощник-възпитател:

Ралица Гочева

Image

Ние приятели сме всички. Учим, пеем, рисуваме, танцуваме, лудуваме и се смеем. Като в приказка живеем. Всеки ден в групата цари радост и веселие, интересни и разнообразни преживявания, изпълнени с любов, взаимоотношения. Даваме на децата вяра и надежда в доброто, уважение към себе си и другите, любов към празниците и традициите.

Нашата мисия:

"Учим се да мислим";

Основни приоритети на педагогическия екип:

 • Заедно с родителите да работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето.
 • Играта и игровите похвати като основна форма на взаимодействие.
 • Детето е равностоен партньор по време на педагогическата ситуация. При това взаимодействие става взаимно обогатяване - детето научава, но и ние опознаваме неговите силни и слаби страни.
 • Знанията, които даваме на децата да бъдат възприемани с повече анализатори. Използваме възможностите на техническите средства за онагледяване на предметите  и явленията от околния свят, които детето не може да види и да си обясни.
 • Използваме интерактивното взаимодействие за развитие и усъвършенстване на творческия потенциал на детето.
 • Учим децата да спазват определени правила при общуваето с връстниците си и възрастните. Възпитаваме у тях прояви на доброжелателство, отзивчивост, разбиране и съобразяване с груповите норми. Упражняваме прояви на толерантност към децата със специални образователни потребности.   

За нас е важно, че:

децата ни обичат;

Ние сме:

учители, родители, психолози, съдии, добри актьори;

С такт и търпение ние:

 • общуваме с детето,
 • отделяме време за изслушване,
 • учим се да спазваме приетите правила,
 • разговаряме и създаваме приятелска атмосфера,
 • стремим се да намалим агресията между децата,
 • учим ги да се включват в игри,
 • разрешаваме конфликтни ситуации,
 • съобразяваме се с техните желания,
 • учим ги да "учат".

Стремим се:

 • да мотивираме децата по време на образователния и възпитателен процес,
 • да развиваме въображението им,
 • да преподаваме лесно и достъпно,
 • да поощряваме техните заложби и таланти,
 • да ги учим да владеят правилно красивия български език,
 • да ползват етикетни форми при общуване,
 • да бъдат приятели.

   Да създаваме топли, сърдечни и изпълнени с доверие отношения с родителите, за да можем да кажем, когато завърши общото ни сътрудничество:

"Свършихме добре работата си! Заслужаваше си всяко усилие!"

За децата от група"Слънчица" има обособени центрове за различни дейности: център "Семейство", център "Изкуство", център "Математика", център "Манипулативни игри", "Строителни блокчета", където децата самостоятелно избират да играят или да работят с предоставените им материали.

С децата от групата работим по различни проекти. Участваме в проект на  ПУДООС – създаване на „Забавна детска Еко лаборатория“.Децата се включват с ентусиазъм в работата по проект „Активно приобщаване е системата на предучилищното образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” Дейност 1: Организиране и провеждане допълнително обучение по български език”.