Четвърта група (6-7г.) - "Мечо Пух"

Image

Екипът на 4-та група "Мечо Пух":

 

Учители:

г-жа Ивелина Калонкина

г-жа Велина Дженкова

Работата на педагогическият екип на група „Мечо Пух” цели да развие творческото въображение, уменията на децата да правят избор и да мислят критично, да общуват в малки и големи групи.

Основните ни приоритети са:

  • Овладяване на различни форми на познание; учене чрез игри.
  • Гарантиране на възможности за включване на детето в образователния процес като личност, с негова индивидуална неповторимост.
  • Овладяване познавателна и собствена дейност и готовност у децата за бъдещата социална позиция – ученик.

     В занималнята са организирани центрове за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.
     Всеки център има разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива и творчество.

Център „Дигитален свят”

Развиват се умения с информационно-комуникационните технологии. Те разкриват много нови възможности по отношение на методите на обучение, като предоставя много нови технически и технологични средства, в това число и програмни продукти, чрез които може да се подрежда и предоставя информация. ИКТ дават много възможности самите деца да извършват всичко това. Така се създава и един безусловно нов вид мотивация, свързана с по-висока атрактивност и привлекателност на работата.

Център „Математика”

Тук децата овладяват математическите познания  чрез много игри с цифри, моделиране на различни математически операции с различни предмети. Стимулира се логическото и комбинативно мислене.

Център „Манипулативни игри”

Тук с помощта на различни видове игри се провокира изобретателността у децата, повишава се способността за самостоятелно решаване на проблеми, усъвършенства се фината моторика.

Център „Настолни игри”

Тук децата постепенно и неусетно се отпускат и спокойно споделят, мислят логически, анализират и взаимодействат правилно с останалите играчи. Настолните игри осшен социален феномен, са и начин, чрез който децата от ранна възраст да развивят своята креативност и да планират своите ходове. Така постепенно се научават да изграждат стратегии и да проследяват резултатите от направените избори.

Център „Изкуство”

В център „ Изкуство”се стимулират творческите потребности на децата, тяхната любознателност, въображение, инициатива. Тук на разположение на децата са всички видове материали за изобразителното и театрално изкуство- бои, моливи,хартия, книжки, кукли за драматизация.
Детските творби са изложени в постоянни изложби.

Център „Природа”

Тук децата се запознават с различните видове растения и животни, с техния начин на живот, изгражда се екологична култура за опазване и грижа за природата.

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

В група „Мечо Пух” се извършва допълнителното обучение по български език по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. За желаещите деца, при които се наблюдават трудности с развитието на български език, се осигуряват  помагала и познавателни книжки, дидактични табла, образователни игри и други.